Provjerite da li biste prošli hrvatski jezik na državnoj maturi!

Većina od 35 tisuća učenika ispit je polagala na višoj, A razini. Rezultati su krajem lipnja.

1. Kojim pjesničkim pravcima pripadaju pjesme " Utjeha kose " A.G. Matoša i " Mrtva ljubav " A. B. Šimića?

A. nadrealizmu i realizmu

B. romantizmu i klasicizmuC. impresionizmu i ekspresionizmu

D. futurizmu i imažinizmu

2. Što povezuje tekstove?

A. razdoblje

B. tema

C. oblik

D. stil

3. U čemu se razlikuje odnos pjesnikâ prema temeljnome motivu?

A. Za Matoša postoji izlaz iz boli, a za Šimića je sve završeno.

B. Matoš izražava nedostižnost ljubavi, a Šimić dostižnost.

C. Šimić nalazi smirenje u prirodi, a Matoš u svojoj snazi.

D. Šimićeva je ljubav stvarna, a Matoševa nestvarna.

4. Koji pjesnički oblik prepoznajete u Matoševu tekstu?

A. baladu

B. gazelu

C. glosu

D. sonet

5. Kakva je rima u Matoševu tekstu?

A. abab cdcd eef eef

B. abab abab cdc dee

C. abba cddc efe fgg

D. abba abba cdc dee

6. Tko izgovara posljednje dvije rečenice u Matoševu tekstu?

A. lirski subjekt

B. pokojnica

C. kobna dvorana

D. kosa

7. Od koje jezične norme Matoš odstupa u prvoj rečenici?

A. od morfološke

B. od leksičke

C. od pravopisne

D. od sintaktičke

8. Kako se zove Šimićeva zbirka pjesama?

A. Preobraženja

B. Pjesme u tmini

C. Kolajna

D. Knjiga pjesama

9. Od koje jezične norme odstupa Šimić u svojem tekstu?

A. od gramatičke

B. od pravopisne

C. od leksičke

D. od pravogovorne

10. Kojim motivom počinje Šimićev tekst?

A. vizualnim

B. auditivnim

C. taktilnim

D. gustativnim

11. Koji se glagolski oblik javlja u posljednjih pet stihova Šimićeva teksta?

A. prezent

B. infinitiv

C. aorist

D. imperativ

12. Kako glasi genitiv sintagme crven pokrov?

A. crvenoga pokrova

B. crvenijega pokrova

C. crven pokrova

D. crvena pokrova

13. Kojoj književnoj vrsti pripada Ilijada?

A. himni

B. tragediji

C. epopeji

D. mitu

14. Komu povijest književnosti pripisuje autorstvo Ilijade?

A. Hesiodu

B. Homeru

C. Vergiliju

D. Aristotelu

15. Kojim je stihom napisana Ilijada?

A. dvostruko rimovanim dvanaestercem

B. heksametrom

C. dvanaestercem

D. epskim desetercem

16. O kojem događaju govori Ilijada?

A. o desetogodišnjem lutanju morem

B. o desetogodišnjoj opsadi Troje

C. o osnutku italskoga carstva

D. o propasti tebanskoga kraljevstva

17. Zbog čega se Ahilej naljutio?

A. Oduzeta mu je robinja Brizeida.

B. Okrivljen je za ratne neuspjehe.

C. Oluja mu je potopila lađu.

D. Uništeni su mu štit i kaciga.

18. Što je, prema legendi, pokrenulo temeljni događaj o kojem govori djelo?

A. Afroditina srdžba

B. proročanstvo iz Delfa

C. otmica lijepe Helene

D. osveta za rodoskvrnuće

19. Tko je „Atrejev sin, junacima kralj"?

A. Agamemnon

B. Hektor

C. Menelaj

D. Odisej

20. Tko je Zeus?

A. spartanski kralj

B. vrhovni svećenik

C. najslavniji vrač

D. gospodar Olimpa

21. Kojoj vrsti drame pripada Kuća lutaka?

a. građanskoj drami

B. lirskoj drami

C. ekspresionističkoj drami

D. simbolističkoj drami

22. Tko je autor teksta Kuća lutaka?

A. Charles Baudelaire

B. A. Pavlovič Čehov

C. Arthur Rimbaud

D. Henrik Ibsen

23. Kojom se stilskom figurom autor poslužio u sljedećoj rečenici? Imam dovoljno široka krila da te zakrilim njima.

A. poredbom

B. paradoksom

C. ironijom

D. metaforom

24. Koji niz djela pripada istomu književnomu rodu kao i Kuća lutaka?

A. Antigona, Zločin i kazna, Dundo Maroje

B. Dubravka, Ljudska komedija, Fedra

C. Gospoda Glembajevi, Hamlet, Madame Bovary

D. U očekivanju Godota, Kralj Edip, Bez trećega

25. Koliko je zamjenica u sljedećoj rečenici? Činio je sve to sa mnom kao ja sa svojom lutkom.

A. dvije

B. tri

C. četiri

D. pet

26. Koliko je surečenica u sljedećoj rečenici? Ići će to malo pomalo, moja Nora, vjeruj mi, ići će.

A. dvije

B. tri

C. četiri

D. pet

27. Kakvim je tonom napisana novela Baraka pet be?

A. svečanim

B. sentimentalnim

C. elegičnim

D. ironičnim

28. Tko je glavni lik u noveli Baraka pet be?

A. domobran Jambrek

B. dr. med. Kyriales

C. odvjetnik Baločanski

D. student Vidović

29. Što označuje baraka u naslovu novele?

A. bolnički paviljon

B. zapovjedno središte

C. spremište streljiva

D. zarobljenički logor

30. Kojoj vrsti leksema pripadaju leksemi grof i vitez?

A. oronimima

B. eponimima

C. arhaizmima

D. historizmima

Odgovori: 1C, 2B, 3A, 4D, 5C, 6D, 7A, 8A, 9B, 10B, 11D, 12D, 13C, 14B, 15B, 16B, 17A, 18C, 19A, 20D, 21A, 22D, 23D, 24D, 25D, 26C, 27D, 28D, 29A, 30D

Jutarnji.hr