Najuspješnija kombinacija za grupni rad

Kad razmišljamo o inteligenciji neke grupe, doživljavamo ju kao zbroj inteligencije svih članova te grupe. No, pokazalo se da je povezanost inteligencije pojedinaca i grupe vrlo mala. Većoj grupnoj inteligenciji pridonosi veći broj žena u grupi.

Inteligenciju grupe prikazanu pomoću uspješnosti u rješavanju zadataka vrlo slabo predviđaju čimbenici za koje bismo očekivali da imaju veći utjecaj. Tako kohezivnost među članovima grupe, zadovoljstvo grupom ili grupna motivacija vrlo slabo predviđaju općenitu inteligenciju grupe. Također, inteligencija grupe nije čisti zbroj inteligencije pojedinaca koji čine grupu.Vođe u grupnom radu

Žene su socijalno osjetljivije

Postavlja se pitanje zašto su grupe u kojima je bilo više žena bile uspješnije u izvršavanju zadataka i time imale veću grupnu inteligenciju? Zadaci koji su korišteni u istraživanju su rješavanje jednog kompleksnog problema, donošenje odluka, slagalice i „oluja mozgova“. Za sve ove zadatke unutar grupe potrebna je dobra komunikacija te konstruktivnost. Žene su općenito socijalno osjetljivije od muškaraca te time pridonose komunikaciji unutar grupe. Tako sve ideje dolaze do izražaja i lakše se donose odluke. Grupni rad je fluentniji i rasprave su konstruktivne. Naravno, za uspješnu grupu važno je da bude različita, odnosno da ima i muškaraca i žena, no žene svakako nose veliku prednost. Također, važnije je da osobe unutar grupe budu socijalno osjetljive, nego kojeg su spola.

Najuspješnije grupe

Najuspješniju grupu mogu sačinjavati i primjerice desetero najinteligentnijih ljudi. Bitno je da ta grupa neće biti najuspješnija zato što ju sačinjavaju najinteligentniji ljudi, već zato što se članovi grupe međusobno slušaju i uvažavaju. Kritike koje iznose su konstruktivne te članovi imaju otvorene umove za novo i drugačije. Također, važno je da grupa nije autokratska, već se svačiji dobrinos cijeni i svakoga se pita za mišljenje. Grupe u kojima su glavnu riječ imali inteligentni pojedinci nisu se pokazale najuspješnijima.

Grupa treba vođu

Ipak, niti prevelika usmjerenost na odnose unutar grupe nije dobra i može „razvodniti“ učinkovitost. Važno je da grupa ima vođu koji usmjerava rad grupe i vodi ju prema određenom zajedničkom cilju. Na temelju ovih saznanje mijenja se koncepcija stvaranja timova na način da okupimo najbolje ljude za posao. Važno je voditi računa i o socijalnoj osjetljivosti unutar grupe te na taj način stvarati što bolje timove. Može se raditi o obitelji, manjoj ili većoj organizaciji. U svim segmentima grupnog rada može se voditi računa o tome da grupu jednakim udjelom sačinjavaju ljudi koji su talntirani i oni koji su socijalno osjetljivi. Ako su i jedno i drugo, priča postaje još produktivnija.


Izvor: Insideout