Kontakt podaci

Institut za menadžment

Institut za menadžment
Draškovićeva 55
10 000 Zagreb

Tel: 01/7899-700
Fax: 01/7899-701

E-mail: info@izm.hr
Web: www.izm.hr

O ustanovi

Voditelj kontrolinga

Mjesto održavanja:

Centar

Završetkom programa polaznici će dobiti uvid u vještine potrebne za donošenje optimalnih poslovnih odluka uz razumijevanje podataka. Savladat će osnove financija i računovodstva, znati će prepoznati i graditi dobru poslovnu klimu te se nositi s konkurencijom unutar i izvan svog poslovnog okruženja.

Organizacijske strukture poduzeća moraju biti sve fleksibilnije i sposobnije brže se prilagođavati promjenama na tržištu. Istovremeno poduzeća moraju ostvarivati rezultate kojima će biti zadovoljni vlasnici jednako kao i zaposlenici. Da bi se to postiglo, poduzeće mora imati dobro ustrojenu funkciju kontrolinga te sposobne i educirane stručnjake - kontrolere koji će biti u stanju kao eksperti u poduzeću ovladati samom anatomijom poslovnog subjekta te okoline koja ga okružuje.

Ova edukacija skup je svih neophodnih znanja koja daju mogućnost učinkovitog razvoja kontrolera, kao i svih onih koji direktno upravljaju imovinom i resursima poduzeća. Omogućava razumijevanje složene materije upravljanja poduzećem, daje mogućnost kreiranja šire slike koja je neophodna da bi se razumjele sve međuovisnosti.

Polaznik će steći znanja i vještine koje će mu omogućiti:
•    vladati praktičnim metodama kontrolinga koje se koriste u poduzećima
•    naučiti koristiti razne instrumente strateškog i operativnog kontrolinga
•    razumjeti jezik upravljačkog i troškovnog računovodstva i koristiti ga pri radu u kontrolingu
•    naučiti značenje i ocijeniti kvalitetu poslovnih i financijskih izvještaja

Program je namijenjen:

•    Vlasnicima i menadžmentu koji se žele upoznati sa značajem i praktičnim mogućnostima upravljačkog i troškovnog računovodstva u unapređenju poslovanja
•    Djelatnicima u bankama, korporacijama, brokerskim kućama, osiguravajućim društvima, i vladinim agencijama
•    Specijalistima u kontrolingu, financijama, računovodstvu i internoj reviziji koji žele proširiti svoje znanje

Trajanje programa: 160 šk. sati (2 puta tjedno po 5 šk. sata)
Oblici izvođenja nastave: interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije
Uvjerenje i diploma: Uvjerenje o stručnom usavršavanju
Literatura: Obvezna literatura uključena je u cijenu programa

Provjera znanja se sastoji od dva dijela:
Pisanje završnog rada i prezentacija - polaznik u dogovoru s mentorom odabire temu za pisanje završnog rada.
Pismeni ispit - pismeni ispit polaže se nakon odslušanog programa.

Nastavni program 

Uvod u kontroling, osnove menadžmenta i primjena kontrolinga u poduzeću 

 • Pojmovno određenje kontrolinga
 • Kontroling na različitim razinama menadžmenta
 • Zahtijevani profil kontrolera
 • Upravljačka kontrola i zadaci kontrolinga

Financijsko računovodstvo

 • Pojmovno određenje računovodstva
 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka
 • Izvještaj o novčanom toku
 • Nematerijalna imovina
 • Dugotrajna imovina
 • Kratkotrajna imovina
 • Obveze
 • Zalihe
 • Troškovi
 • Prihodi i rashodi
 • Konačni obračuni i sastavljanje bruto bilance
 • Primjeri knjiženja i sastavljanje financijskih izvještaja
Menadžersko računovodstvo 
 • Praćenje uspješnosti poslovanja po centrima odgovornosti
 • Upravljanje troškovima kao način povećanja neto dobiti poduzeća
 • Menadžersko računovodstvo u funkciji upravljanja poduzećem
 • Makroekonomska analiza
 • Horizontalna analiza
 • Vertikalna analiza
 • Analiza pomoću financijskih pokazatelja
 • Analiza na temelju izvještaja o novčanom toku
 • Komparativna analiza
 • Analiza trenda
 • Analiza financijskog rizika
 • Svrha i proces financijskog planiranja
 • Budžetiranje
 • Izrada poslovnog plana
Kontroling u poduzeću 
 • Strateški orijentirano poduzeće
 • Model uravnoteženih ciljeva
 • Povezanost financijskih i nefinancijskih pokazatelja
 • Uvođenje kontrolinga u poduzeće
 • Instrumenti strategijskog kontrolinga
 • Instrumenti operativnog kontrolinga
 • Instrumenti investicijskog kontrolinga
 • Projektni kontroling
 • Povezanost kontrolinga s ostalim funkcijama u poduzeću 

Više informacija na www.izm.hr

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...