Kontakt podaci

Verlag Dashöfer d.o.o.

Verlag Dashöfer d.o.o.
Šubićeva 42/1
10000 Zagreb

Tel: 01/4655-107
Fax: 01/4655-108

E-mail: info@dashofer.hr
Web: www.dashofer.hr

O ustanovi

Aktualna pitanja iz područja radnog prava

Trajanje:

14.01.2013.

Cijena:

1499,00 Kn + PDV

Mjesto održavanja:

Zagreb

Predmetnim će seminarom biti obuhvaćena sva aktualna pitanja iz područja radnog prava, uključujući Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Narodne novine 61/11)

Zakon je stupio na snagu 11. lipnja 2011. godine, a odnosi se na iznimke od primjene odredbi o trajanju noćnog rada radnika, dnevnom i tjednom odmoru, vođenje evidencije o radnom vremenu radnika koje je ustupila agencija za privremeno zapošljavanje, odstupanje od punog ili nepunog radnog vremena u tzv. „maloj preraspodjeli“ radnog vremena, preraspodjelu radnog vremena (tzv. „veliku preraspodjelu“), dužinu dnevnog radnog vremena noćnih radnika, pravo na srazmjerni dio godišnjeg odmora, mogućnost otkazivanja radnicima kod kojih postoji profesionalna nesposobnost za rad ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti. Bit će govora o tzv. „zakonu o reprezentativnosti sindikata“;, točnog naziva Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje (Narodne novine br. 82/12, stupio na snagu 28. srpnja 2012. godine i njegovim učincima na postojeće i buduće kolektivne ugovore. Govorit će se o radnoj knjižici kao javnoj ispravi i skorom prelasku na elektroničku radnu knjižicu, te učincima toga prelaska na svakog radnika.

Također, seminar obuhvaća i ostale zanimljive teme iz radnog prava kao što su postupci sklapanja i raskida ugovora o radu, zaštita pojedinih kategorija radnika i zaštita na radu, praktična primjena propisa o radnom vremenu, odmorima i dopustima, plaćama radnika, a poglavito najnovijeg Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Narodne novine br. 37/11), prema kojemu postoje kategorije radnika za koje ne morate voditi evidenciju o njihovom radnom vremenu!

Na seminaru saznajte koje su to kategorije radnika i koje formalnosti morate ispuniti da bi se oslobodili obveze vođenja ove evidencije. Također, na seminaru preuzmite nacrte određenih sporazuma i/ili odluka koje se često javljaju u praksi te osvježite i ubrzajte svoje poslovanje novim praktičnim saznanjima i rješenjima.

Predavač: Kristina Alija Hrastinski dipl. iur.; Darko Graf dipl. iur.

Namjena seminara
“Upoznavanje s aktualnostima i najnovijim izmjenama radnog zakonodavstva uz prikaz najčešćih pitanja koja se javljaju u praktičnoj primjeni Zakona o radu kod različitih poslodavaca, uz poseban naglasak na vođenje evidencije o radnicima i njezino korištenje”

Ciljna skupina
Voditelji i članovi pravnih, kadrovskih (“human resources” – HR), financijskih i drugih službi različitih poslodavaca koji u praksi primjenjuju Zakon o radu i podzakonske propise donesene na temelju toga zakona.

Raspored seminara

08:45 - 09:00 Prijem i registracija sudionika

09:00 - 10:30
I/ PREGLED STARIH I NOVIH OPĆIH ODREDBI ZAKONA O RADU
* opći i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa
* iznimke od primjene odredbi o trajanju noćnog rada radnika, dnevnom i tjednom odmoru
* provjera zdravstvene sposobnosti radnika
* provjera znanja i stručne osposobljenosti radnika
* zabrana diskriminacije i spolnog uznemiravanja
* primjenjivi propisi i akti
* državne mjere poticanja zapošljavanja

II/ SKLAPANJE UGOVORA O RADU
* sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (nova regulacija instituta od 1. siječnja 2010. godine)
* sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme
* ugovaranje probnog rada
* oblik ugovora o radu
* obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu (nova regulacija kod nekih posebnih vrsta ugovora o radu od 1. siječnja 2010. godine)
* sklapanje ugovora o radu s maloljetnikom (pregled novosti od 1. siječnja 2010. godine)
* sklapanje ugovora o radu s pripravnikom
* stručno osposobljavanje za rad
* obveze poslodavca nakon sklapanja ugovora o radu

10:30 - 11:00 Pauza za kavu

11:00 - 12:30
IV/ RADNO VRIJEME
* puno, nepuno i skraćeno radno vrijeme
* prekovremeni rad
* raspored radnog vremena
* uprosječenje radnog vremena u tzv. „maloj preraspodjeli“ radnog vremena i izmjene koje se predlažu u pogledu toga instituta
* najnovije predložene izmjene kod preraspodjela radnog vremena (tzv. „velike preraspodjele“)
* noćni i smjenski rad
* prijedlog izmjena u dužini dnevnog radnog vremena noćnih radnika
* evidencija o radnicima i radnom vremenu radnika (najnovija pravila u primjeni od 1. svibnja 2011. godine i njihova usporedba sa starim propisom koji je važio do 30. travnja 2011.)

V/ ODMORI I DOPUSTI
* stanka
* dnevni odmor
* tjedni odmor
* godišnji odmor
* pravo na srazmjerni dio godišnjeg odmora po najnovijim predloženim izmjenama (svibanj 2011.)
* plaćeni dopust * neplaćeni dopust

VI/ ZAŠTITA TRUDNICA, RODITELJA I POSVOJITELJA / RADNIKA KOJI SU PRIVREMENO ILI TRAJNO NESPOSOBNI ZA RAD / MALOLJETNIKA
* zabrana otkazivanja
* ostala prava predmetnih skupina radnika
* mogućnost otkazivanja radnicima kod kojih postoji profesionalna nesposobnost za rad ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti po najnovijim predloženim izmjenama (svibanj 2011.)

12:30 - 13:30 Pauza za ručak

13:30 - 14:30
VII/ PLAĆE
* plaća (osnovna plaća / dodaci na plaću / stimulativni dio plaće)
* naknada plaće
* ostali primici
* isprave o plaći i razdoblje isplata plaća
* zaštita plaće pri prisilnom ustegnuću (različitost postupanja ovisno o vrsti osnove za plaćanje)
* pregled izmjena Ovršnog zakona koji se odnose na zadužnicu, bjanko zadužnicu, suglasnost o zapljeni plaće i različiti režimi postupanja ovisno o datumu izdavanja tih isprava

VIII/ SUDSKA ZAŠTITA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA
* ostvarivanje nenovčanih tražbina
* ostvarivanje novčanih tražbina
* zaštita dostojanstva radnika

14:30 - 16:00
IX/ KOLEKTIVNI UGOVORI I TZV. „ZAKON O REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA“

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...